మా అయ్యగారు శ్రీమాన్ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారు కవి..పండితుడు..<విమర్శకుడు..గ్రంధకర్త..సంగీత సాహిత్య నాట్యశాస్త్రాల పారమెరిగినవారు..అంతేకాదు..గొప్పవాగ్గేయకారులు..అధ్భుతమైన కృతికర్త..నిజమైన భక్తిని అనుభవించి..ఆ అనుభవసారాన్నిమంచి మంచి కీర్తనలరూపంలోమనకూ అందజేసిన పరమ భక్తుడువారి కృతులుకడప హైదరాబాదు విజయవాడ విశాఖ పట్నంఆకాశవాణి కేంద్రాలలోగత నాలుగు దశాబ్దాలుగా అలరించాయి..ఆనాళ్ళలో..మంచి సాహిత్యంమంచి సంగీతంమంచి శ్రోతలుమంచి కాలంఅలా అన్నీ అమిరాయిఅమృతాన్ని పంచేఆప్రాభవాన్ని మళ్ళీ అక్షరరూపం లోఅందరికీ అందించాలనీఅనుభూతితో పాడే కంఠాల్లోవాని జీవత్వాన్ని మీరూ అనుభవించాలనీఓ చిన్ని ప్రయత్నం..అదే..సరస్వతీపుత్రుని అష్టాక్షరీ పద వైభవం గామీ ముందుకు తెస్తున్నాను..ఇందులోమా అమ్మా అయ్యా ఇద్దరూ వ్రాసినా..అమ్మ అయ్య వెనుకే వుండటానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు.కనుక ఆ తల్లిఆ సరస్వతీపుత్రునిలో సగ భాగంఎన్నడూ విడదీయలేనిదైంది..-పుట్టపర్తి అనూరాధ.
ఈ అష్టా క్షరీ కృతులు సుమారేడువేల వరకున్నవి ఇవి వ్రాసినప్పటి నా మానసిక స్థితి ..అది ఒక గొప్ప అనుభూతి ..వీని రచన 1948-1951 సంతవ్సరముల మధ్య సాగినదని చెప్పవచ్చు ఇవి యెన్నడైనను వెలుగు జూచు నను భావము నాకానాడు లేదు ఆ దృష్టితో వానిని వ్రాయలేదు గూడ వీని రచన నా దృష్టిలో ఒక సాధనా విశేషముగ నడచినది ఈ నాటికొక రెండు నూర్లు కృతులు బయటికి వచ్చినవి తక్కిన వేమగునో తెలియదు ఇవి వెలుగు జూచు విషయములో చాల భాగము పరిశ్రమ మా చిరంజీవి కొండప్ప దన వచ్చును వాడీ కృతులను చాల చోటులలో పాఠము చెప్పి ప్రచారము చేసెను నేటికిని చేయుచునాడు వానికి భగవంతుడు ఆయురారోగ్యములను బ్రసాదించుగాక ముఖ్యముగ యీ ప్రయత్నమునకు దాతలు శ్రీ వల్లంకొండు ఆంజనేయులు గూడూరు శ్రీరాములు శెట్టిగారలు వారిని శ్రీనివాసుడు సంతతము చల్లని చూపుతో చూచుగాక ఈ ప్రయత్నమునకు దోడ్పడిన మరి కొందరున్నారు వారు తమ నామ ధేయమును ప్రకటించుటకంగీకరింపలేదు. నా శిష్యులును కొందరున్నారు.
ఇట్లు
వాగ్గేయకారుడు
పుట్టపర్తి

అష్టాక్షరి పద ధారలు... మునిజన నియమాధారలు...

14, అక్టోబర్ 2012, ఆదివారం

పలుకులకందని వాడా..భావము కలచేవాడా..


స్త్రీ పురుష నపుంసక మూర్తియునుగాక
తిర్యక్ అమర నరాది మూర్తియునుగాక
కర్మ గుణ బేధ సదసత్ ప్రకాశికాక
వెనుక నన్నియు తానగు విభుతలంతు


అతను స్త్రీ కాదు 
పురుషుడు కాదు 
నపుంసకుడూ కాదు

అసలు దానికొక స్వరూపం లేదు
అది 
నిరాకార నిర్గుణ సచ్చిదానంద చైతన్య స్వరూపం
అది తనంత తాను గా 
ఒక రూపం పొందుతుంది

అది స్త్రీ కావచ్చు
పురుషుడూ కావచ్చు 
ఆకృతి కాదు ప్రధానం
లోపల వున్న పరమాత్మ తత్వం

మూర్తి ఆరాధన 
సగుణం నుంచీ నిర్గుణంలోకి వెళ్ళాలి
సాకారమైన మూర్ర్తి ఆరాధన నుంచీ
నిరాకారమైన ఆరాధనలోకి వెళ్ళటం 
సాధనలోని పై మెట్టు

ఇది తెలిసిన మహాపురుషులు
మన శంకర భగవత్పాదులు
రామానుజులు
రమణులు
ఇంకా
ఎందరో...
ఎందరో...
ఆనాటి భక్తీ రంజని లో మకు టా యమాన మైన కృతి 

రచన శ్రీమాన్ పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు 
గానం ఆకాశవాణి  బృందం


పలుకుల కందని వాడా
పాపము కలచేవాడా
పరమ సమాధి లయంబున
పలుమరు తోచేవాడా

పురుషుడంచు భావించితె
పొలతిగ నగుపించు వాడా
పొలతియంచు యెంచితె
నిశ్చేతనముగ నెగడెడువాడా

గుణములు కలవాడంటే
గుణమొకటియు లేనివాడా
త్రిగుణంబుల ముసుగులోన
చిక్కియు చిక్కని వాడా

పలురకముల తనువులతో
ఇలపై నిలిచిన వాడా
పలుకులకూ మాటలకును
దక్కని తెరగులవాడా..


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి