మా అయ్యగారు శ్రీమాన్ పుట్టపర్తి నారాయణాచార్యులవారు కవి..పండితుడు..<విమర్శకుడు..గ్రంధకర్త..సంగీత సాహిత్య నాట్యశాస్త్రాల పారమెరిగినవారు..అంతేకాదు..గొప్పవాగ్గేయకారులు..అధ్భుతమైన కృతికర్త..నిజమైన భక్తిని అనుభవించి..ఆ అనుభవసారాన్నిమంచి మంచి కీర్తనలరూపంలోమనకూ అందజేసిన పరమ భక్తుడువారి కృతులుకడప హైదరాబాదు విజయవాడ విశాఖ పట్నంఆకాశవాణి కేంద్రాలలోగత నాలుగు దశాబ్దాలుగా అలరించాయి..ఆనాళ్ళలో..మంచి సాహిత్యంమంచి సంగీతంమంచి శ్రోతలుమంచి కాలంఅలా అన్నీ అమిరాయిఅమృతాన్ని పంచేఆప్రాభవాన్ని మళ్ళీ అక్షరరూపం లోఅందరికీ అందించాలనీఅనుభూతితో పాడే కంఠాల్లోవాని జీవత్వాన్ని మీరూ అనుభవించాలనీఓ చిన్ని ప్రయత్నం..అదే..సరస్వతీపుత్రుని అష్టాక్షరీ పద వైభవం గామీ ముందుకు తెస్తున్నాను..ఇందులోమా అమ్మా అయ్యా ఇద్దరూ వ్రాసినా..అమ్మ అయ్య వెనుకే వుండటానికి ప్రాధాన్యమిచ్చారు.కనుక ఆ తల్లిఆ సరస్వతీపుత్రునిలో సగ భాగంఎన్నడూ విడదీయలేనిదైంది..-పుట్టపర్తి అనూరాధ.
ఈ అష్టా క్షరీ కృతులు సుమారేడువేల వరకున్నవి ఇవి వ్రాసినప్పటి నా మానసిక స్థితి ..అది ఒక గొప్ప అనుభూతి ..వీని రచన 1948-1951 సంతవ్సరముల మధ్య సాగినదని చెప్పవచ్చు ఇవి యెన్నడైనను వెలుగు జూచు నను భావము నాకానాడు లేదు ఆ దృష్టితో వానిని వ్రాయలేదు గూడ వీని రచన నా దృష్టిలో ఒక సాధనా విశేషముగ నడచినది ఈ నాటికొక రెండు నూర్లు కృతులు బయటికి వచ్చినవి తక్కిన వేమగునో తెలియదు ఇవి వెలుగు జూచు విషయములో చాల భాగము పరిశ్రమ మా చిరంజీవి కొండప్ప దన వచ్చును వాడీ కృతులను చాల చోటులలో పాఠము చెప్పి ప్రచారము చేసెను నేటికిని చేయుచునాడు వానికి భగవంతుడు ఆయురారోగ్యములను బ్రసాదించుగాక ముఖ్యముగ యీ ప్రయత్నమునకు దాతలు శ్రీ వల్లంకొండు ఆంజనేయులు గూడూరు శ్రీరాములు శెట్టిగారలు వారిని శ్రీనివాసుడు సంతతము చల్లని చూపుతో చూచుగాక ఈ ప్రయత్నమునకు దోడ్పడిన మరి కొందరున్నారు వారు తమ నామ ధేయమును ప్రకటించుటకంగీకరింపలేదు. నా శిష్యులును కొందరున్నారు.
ఇట్లు
వాగ్గేయకారుడు
పుట్టపర్తి

అష్టాక్షరి పద ధారలు... మునిజన నియమాధారలు...

5, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

నీ పదములె గతి సిధ్ధ గణపతి పాపహరా నిగమాగమ సారా..

మానవుడు మనసుతో సంకల్పించి

చేతితో కార్యాలను చేస్తాడు
సంకల్పం ఆచరణగా మారితే
కార్య సిధ్ధి దానంతట అదే
కలుగుతుంది..
ఈ తత్వానికి ప్రతినిధి గణపతి
సిధ్ధికి అధిపతి 
కాబట్టి సిధ్ధికి భర్త..

చంద్రమా మనసో జాతః

చక్షో స్సూర్యో అజాయత..

చంద్రుడు మనస్సులోంచీ పుట్టాడు.

చంద్రుడు భాద్రపద శుధ్ధ చవితినాడు 
హస్తా నక్ష్త్రంలో వుంటాడు
హస్తకు అధిపతి బుధుడు
బుధ్ధితో ప్రణాళికా రచన చేయాలి
బుధునికి అధిపతి గణపతి
ఈ విధంగా బుధ్ధికీ భర్త అయ్యాడు గణపతి

అందుకే పుట్టపర్తి వారు

నీ పదములే గతి
సిధ్ధ గణపతీ..
అన్నారు..

రచన : సరస్వతీపుత్ర పుట్టపర్తి నారాయణా చార్యులు 
గానం : ధర్మరాజు వంశీ ప్రియ 

నీ పదములె గతి సిధ్ధ గణపతి 
పాపహరా నిగమాగమ సారా..


నవరత్నములకు కుందన మందము
యువ చకోరికకు చంద్రుడె అందము
భావభవునకు వసంత మందము
మనిషికి హేరంబ ధ్యానమందము


నీ పదములె గతి సిధ్ధ గణపతి 
పాపహరా నిగమాగమ సారా..


ఫల వృక్షము పక్షులకాశ్రయము

పుణ్య నిర్ఝరులె మునుల కాశ్రయము
నేత్ర హీనునకు తోత్రమందము
జాత్ర హీనునకు విఘ్నేశుడందము


నీ పదములె గతి సిధ్ధ గణపతి 
పాపహరా నిగమాగమ సారా..


సతీమ తల్లికి పతియేలుగడ

యతులకు ప్రణవము తోడూనీడ
మతియుతునకు గణపతి యేతోడు
హి తమతులకు అష్టాక్షరి యేడుగడ 


నీ పదములె గతి సిధ్ధ గణపతి 
పాపహరా నిగమాగమ సారా..
కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి